OFERTA

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Spółka TRANS-KOP oferuje usługi z zakresu unieszkodliwiania / odzysku odpadów budowlanych (Utylizacja odpadów) zgodnie z posiadanymi decyzjami w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – NR BDO 000023496. Oferujemy usługi odbioru, przyjęcia, przetwarzania i segregacji odpadów, a także jako końcowy odbiorca usługę odzysku / unieszkodliwienia.

Poniżej lista kodów odpadów, które znajdują się w naszych decyzjach.

Kod odpadu Rodzaj odpadu przewidzianego do odzysku / utylizacji
01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 03 80
ex 02 01 01Stałe osady z mycia i czyszczenia
ex 02 03 01Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana(po przeróbce termicznej)
10 13 82Wybrakowane wyroby
ex 16 07 99Ziemia, piasek, miał z oczyszczania wagonów dostarczających złom
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82Inne niewymienione odpady
17 02 01Drewno
17 02 02 Szkło 
17 02 03Tworzywo sztuczne
17 03 01*Asfalty zawierające smołę
17 03 02Asfalty inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 80Odpadowa papa
17 04 05Żelazo i stal
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 08
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów

Recykling, unieszkodliwianie, odzysk odpadów w ramach metod R3, R5, R12 – Dz.U. z 2013 poz. 21 z poźniejszymi zmianami.

Składowisko Płock -, Gmina Stara Biała, Nowa Biała 15a, województwo mazowieckie, powiat płocki. Kod odpadu 010102, 010408, 010409, 010412, 010413, 010413, 010481, ex020101, ex020301, 100101, 100102, 100180, 100201, 100208, 101201, 101206, 101208, 101382, ex160799, 161104, 161104, 161106, 170101, 170102, ex170103, ex 170107, 170181, 170182, 170201, 170202, 170203, 170301*, 170302, 170380, 170405, 170504, 170508, 170604, 170904, 191209, 200202, 200303